نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

  نجات تو و فرزندت …

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09361088900

شک نکنید ارتباط همه چیز است

محتوای سلامتی بانوان
The dangers that endanger the health of working women

خطراتی که سلامتی زنان شاغل را به مخاطره می اندازد!

خطراتی که سلامتی زنان شاغل را به مخاطره می اندازد! اگر زنان شاغل مراقب نباشند سلامتی شان بخطر می افتد! نویسنده: دکتر معماری ( دکتری مدیریت/دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت) هزار درد بیکاری و بی پولی از یک طرف ، فشارهای ...