نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

پیدا کردن خود(جون جونی، استعداد یابی)

پادکست های پیدا کردن خود (جون جونی، استعدادیابی)

برای استعداد یابی فرصت و زمان بدهیم
00:00
بازیگر و بچه ها
00:00
به شما نوجوانان و جوانان حق میدم
00:00
چند تمرین برای پیداکردن هوش
00:00
چرا او را باهوش میدانید؟
00:00